Afwerking en inrichting Baggerdepot Trijehûs

Project:2015I03 Trijehûs
Periode:2015-2016
Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Voor de Provincie Fryslân heeft Haarsma Infra & Milieu de Afwerking en inrichting van het Provinciaal baggerdepot Trijehûs met bijkomende werkzaamheden gerealiseerd.

Trijehûs is een eiland die kilometer ten noorden van Grou, ingeklemd tussen het natuurgebied De Alde Feanen aan de oostzijde, het Prinses Margrietkanaal en het open landschap van de landbouwpolders aan de Noordwestzijde. Op het eiland staat aan de westzijde het restaurant Trijehûs. Het oostelijke deel is in eigendom van de Provincie en ingericht als baggerdepot.
Dit eiland wordt opnieuw ingericht, waarbij het natuurlijk karakter wordt versterkt en mogelijkheden ontstaan voor recreatie.

De werkzaamheden die nodig zijn:
– grondverzet
– plaatselijk verwijderen van bestaande bosschages
– verruimen van een aantal sloten
– graven van vooroevers bij bestaande sloten
– het graven van nieuwe sloten
– verwerken van grond in het terrein
– aanbrengen/herstellen van greppelstructuur
– aanbrengen e/of herstellen van oeverconstructies en/of stortsteenoevers
– werkzaamheden ten aanzien van steigerconstructies en oevrige voorzieningen.

We maken een deel boezemland, voor het Fryske Gea waardoor er een natuurlijk habitat voor vogels en dieren ontstaat.
Ook zal er een zwaluwwand gerealiseerd worden. De zwaluwwand, specifiek bedoeld voor de Oeverzwaluw, zal een broedplaats moeten worden. Er zijn al meerdere zwaluwwanden gerealiseerd in Fryslân, met succes.

Ook zal er een haven gemaakt worden, waardoor de watersport in Fryslân weer een extra impuls krijgt.